پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

«نعم الدواء الحجامة تذهب الدم ، و تجلو البصر ، و تخفف الصلب.»

چه نیکو درمانی است حجامت!

خون را می‌برد، دیده را جلا می‌دهد و پشت را سبک می‌کند.
_________________________________________