روانشناسی مزاج رویکردی نو در انسان شناسی و مباحث روانشناسی می باشد.
امام صادق علیه السلام فرمودند: شناخت انسان از خودش به شناخت چهار طبع و مزاج هایش می باشد.
روانشناسی مزاج در چند سطح آموزشی، متوسطه، تخصصی و مهارت های زندگی قابل مطالعه و بررسی می باشد.


___________________________________________________________________