• 8335
  • 462 مرتبه
  • 1401/10/08 07:49:19 ب.ظ

وابستگی داروسازی طب شیمیایی به مواد اولیه وارداتی

وابستگی داروسازی طب شیمیایی به مواد اولیه وارداتی

♦️بیش از نیمی از مواد اولیه داروسازی وارداتی می باشند .

💊 رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی:

💢 حتی #آسیایی‌ها هم از دادن مواد اولیه دارویی به ایران ممانعت می کنند .

🔸 رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با دروغ خواندن تحریم نبودن دارو، گفت: #اروپا که جای خود دارد، حتی برخی شرکت های #آسیایی از دادن مواد اولیه دارویی به ایران به خاطر تحریم ها ممانعت می کنند.

#پزشکی_وابسته

#داروهای_پرعوارض

#پایان_دیکتاتوری_طب_شیمیایی_نزدیک_است 

فایل های پیوست

{{Media:AttachFiles}}