• 5605
  • 1228 مرتبه
  • 1400/10/09 12:56:41 ق.ظ

مواد شیمیایی مناسب بدن انسان نیستند !

مواد شیمیایی مناسب بدن انسان نیستند !

  مواد شیمیایی 
 به طور کل مواد شیمیایی مناسب بدن انسان نیستند .
 این مواد را به هیچ وجه وارد بدن خود ننمایید اعم از داروهای شیمیایی ، مواد نگهدارنده ، انواع اسانسها و رنگهای شیمیایی، آهن و مواد افزودنی به نان مانند جوش شیرین ، انواع شوینده ها و مانند آن  .
واکسن نیز از مواد شیمیایی به وجود آمده است آن را وارد بدن کودکانتان ننمایید و به فرزندانتان ظلم نکنید و با دست خودتان آنها را بیمار و معلول نکنید .

 اروپا و آمریکا به این نتیجه رسیده اند که نباید مواد شیمیایی و داروهای شیمیایی را وارد بدنشان کنند ، کشورهای جهان سوم کی میخواهند از خواب غفلت بیدار شوند !

فایل های پیوست

{{Media:AttachFiles}}