تخم خرفه (مکمل داروی اذخر)

 


 

خواص: درمان سوزش و خارش رحم
 

 روش مصرف: تمام محتویات ظرف را همراه با داروی اذخر به مدت 20 دقیقه در آب فراوان بجوشانید، سپس نصف استکان عسل به آن اضافه کرده و به مدت 30 دقیقه (دختران باکره 45 دقیقه) داخل آن بنشینید.