لیست داروهای مرکز طب اسلامی 

 

به ترتیب حروف الفبا
ابهل
ابهل تزریقی
ابهل زعفرانی
احتقان و سینوزیت
ادهیره (تقویت قلب)
اذخر
استرس
اسفرزه
اسقیل (رماتیسم)
اشفیه
اگیر مالیدنی (اگیر ترکی)
اوزوم (داروی سکسکه)
اوشه (آمادگی رحم)
ایلیا (قند زرد)
آذرگون 1 (داروی بواسیر)
آذرگون 2 (داروی بواسیر خونی)
آذریون با عسل (بازکننده عروق)
آرغیس (ثفای 1)
آرغیس 2 (ثفای 2)
آسه (افتادگی رحم)
آشواگاندا (داروی طلایی)
آملج (آب شکم)


باروق (درد رحم)
باریس (شربت امام رضا علیه السلام)
باسلیقون (عقل)
بخور آذربوی (چشم زخم)
بخوره (بخور حضرت مریم سلام الله علیها)
برقوق پودری (تقویت مو)
برگ آلوی هندی (صاف کننده خون)
برگ سنا
برگ مورد 1 (اسهال 1) (جامع با آب مورد)
برگ مورد 2 (اسهال 2)
برگ مویزک (صفرابر)
برگ وشا (سردکننده)
برنوف (پروستات)
بشام (سدد)
بلادر (بواسیر)
بلدو (ملین)


پرند (آب ریه)


تارو (سنگ کلیه کلسیمی)
تباشیر
تباشیر با تخم شاهی (کیست رحم)
تباشیر با سداب (کیست کلیه)
تباشیر خوراکی
تباشیر و انیسون
تباشیر و رازیانه (کیست ریه)
تخم خرفه
ترکیبی سودا
ترکیبی صفرا
ترکیبی قند
ترمس (پودر سعد دهان)
ترنجان (داروی سرگیجه)
تشنج (محلب)
تکر (داروی حافظه)
تنقیه سرطان استخوان
تنقیه سرطان خون
تنقیه سرطان روده
تنقیه سرطان ریه
تنقیه سرطان سر
تنقیه سرطان سینه
تنقیه سرطان کبد
تنقیه سرطان کلیه
تنقیه سرطان لنفاوی
تنقیه سرطان معده
تین فیل


جامع امام رضا علیه السلام (مرکب 5)
جامع با  آویشن
جامع با انیسون
جامع با برگ جغندر
جامع با برگ سنا (سنگ صفرا)
جامع با به
جامع با پوست سنجد
جامع با تخم کدو
جامع با ترب
جامع با زردک
جامع با زنیان
جامع با زیره (کمون)
جامع با سقمونیا (سنگ صفرا 2)
جامع با شاهتره (داروی لوزه)
جامع با شاهی
جامع با شلغم
جامع با شنبلیله
جامع با عسل
جامع با قطره مرزنجوش
جامع با کاسنی
جامع و مرزنجوش
جدوار (طحال)
جز (چسبندگی رحم)
جزر
جوزبویا


چترک (نزیف)
حرز امام جواد علیه السلام
حزنبل (صرع)
حلبه (داروی قند بالا)
حنا و نوره  (پوستی مالیدنی)
حیوا (شیرافزا)


خزنه (میوم رحم)
خشک کن
خلنگ (داروی نسیان)


داروی امام کاظم علیه السلام (تابستانه) (زمستانه)
داروی سنگ مثانه
داز (نشوه) (درمان اعتیاد)
دشتی (دم کرده کودک)
دوما (لخته خون)


ذکاوت


راش (واریکوسل)
رشاد (طریفل)
روغن ایرسا
روغن بادام تلخ
روغن بادام شیرین
روغن بنفشه پایه زیتون
روغن بنفشه پایه کنجد
روغن تخم ترب
روغن تخم خرفه
روغن تخم شاهی
روغن تخم کتان
روغن تخم کدو
روغن حنظل
روغن خردل
روغن خولنجان
روغن دارچین
روغن زیتون با برقوق
روغن سداب با روغن زیتون
روغن سیاهدانه
روغن عنصل
روغن گل سرخ
روغن مرزنجوش
روغن هسته انگور
ریباس (طبایع)


زخم پوستی
زردان (نفخ شکم)
زعرور (خونساز)
زولنگ (ورم رحم)
زیبا کننده فرزند


ساماری (مفرح)
سبستان خوراکی (فتق خوراکی)
سبستان مالیدنی (فتق مالیدنی)
سداب
سعوط (انفیه)
سر مکتوم (جامع امام حسن عسکری علیه السلام)
سردرد و میگرن
سرفه دو
سرمق (محلول)
سرمه اثمد
سرمه توتیا
سرمه عنابی
سرمه فلفل
سرمه کافوری
سرمه نشادر
سرو (جمع کننده موضعی)
سرو خوراکی (جمع کننده خوراکی)
سریم (ویار)
سلعه
سماق رومی
سواد (بکتر)
سیج (مسخن)


شابانک (رطوبت رحم)
شالک (هاضوم)
شورگز (چربی خون)
شیح (قند منگه)
شیطرج


صعتر


ضماد بنج (دند)
ضماد سکبینج
ضماد نعنا


طرفا (بوی بدن)


عسل و سیاهدانه (دوسین)
عشر (رقیق کننده خون)
علیق (مرکب مفاصل)
عنصل (ریتم قلب)


غار (پماد مفاصل)
غاریقون


قارنی (هوش)
قدومه (کراویا)
قراصیا (داروی واریس)
قرطم (پودر بلغم) (سعد لثه)
قرع (کاهنده اشتها)
قریص (زخم گوارش)
قسط شیرین (قسط لدود)
قطره انیس
قطره سداب با سرکه (سداب سرکه)
قطره عسل (عفونت چشمی)
قمیش (ابن مسعود)
قنب (فیبرم رحم)
قند جدید
قیصوم (کور)


کراسیا با عسل (بلهضم)
کشوث (داروی زانودرد)
کوله پر (زخم رحم)
کیست سر
کیست مفاصل


گوارانا (موی زائد)
گیشدر (بادشکن)


لکه سیاه (ابرون)


مارگیا
مخلصه (داروی لاغری)
مرسین (باه زنان)
مرکب 1
مرکب 10 (سیدالادویه)
مرکب 2
مرکب 3
مرکب 4
مرکب 5 (داروی جامع امام رضا علیه السلام)
مرکب 6 (قرص خون)
مرکب 7 (شافیه)
مرکب 8 (داروی حضرت محمد صلی الله علیه و اله)
مرمرشک (تقویت عصب)
مرمکی (پودر دندان)
مروه (زایمان آسان)
مسور (داروی کاسنی)
مصطکی با عسل (بلغم زدا)
معرق (راناس)
مغاث (زحیر)
ملتهی (داروی فشارخون)
منتن (سفید کننده دندان)
منداب (سودابر)


ناراحتی پس از زایمان
نوآومیک (درد ریح)
نیوند (داروی تب)


ورم (دخن)


هضم
هلیله زرد
هلیون (مدر_ادرارآور)


یبروج (لکنت زبان)
یبروج 2 (لکنت زبان 2)